Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
1. Stowarzyszenie "Towarzystwo Miłośników Radziwia" zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Osiedle Radziwie – dzielnica miasta Płocka, powiat płocki, województwo mazowieckie.

§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


Rozdział II
Cele i sposoby działania


§9
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Radziwia,
2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
3. budzenie zainteresowania historią Radziwia, pomnikami kultury, sztuką ludową oraz wynikami badań archeologicznych i geologicznych.

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
2. zbieranie, utrwalanie i popularyzowanie materiałów informujących o przeszłości, teraźniejszości i perspektywach rozwoju Radziwia;
3. prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i integracyjnej (urządzanie wystaw i konkursów);
4. wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców Radziwia;
5. wspieranie działań na rzecz rozwoju dzielnicy;
6. prowadzenie archiwum materiałów dotyczących Radziwia;
7. nawiązywanie kontaktów i współpracy z władzami, organizacjami społecznymi, towarzystwami naukowymi, regionalnymi, instytucjami i osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
8. ochronę przyrody i krajobrazu;
9. pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych;
10. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
11. prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy na rzecz systemów stypendialnych;
12. promocje zdrowia i zdrowego stylu życia;
13. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
14. prowadzenie działalności wydawniczej;
15. wspieranie uczestnictwa mieszkańców Radziwia w Unii Europejskiej;
16. popularyzację rolnictwa proekologicznego;
17. inicjowanie innych poczynań mających służyć urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia;


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona w mieście Płock, która ukończyła 18 lat.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§14
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków;
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
4) propagowania celów Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków;

§15
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt.2.

§16
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem §14 ust.2 pkt.3.

§17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
5) wykluczenia z powodu popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednie zasady określone w ust.4.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności większej od 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Komisja rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym na podstawie stosownej uchwały.

§20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w liczbie 3 do 5 osób w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd
2) Komisja Rewizyjna
3) 1/3 członków Stowarzyszenia
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian;
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
5) ustalanie wysokości składek członkowskich;
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd;
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
9) podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego statutu.

§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust.1 pkt.2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§25
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 - 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§26
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§27
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.

§28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących Kontrolowanych spraw.


Rozdział V
Majątek i fundusze


§30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§31
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i składki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§32
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie Spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowania odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 28 czerwca 2001 roku.

Dnia 27 lipca 2001 roku na Walnym Zgromadzeniu dokonano zmiany polegającej na wykreśleniu pkt. 17 § 10 o treści „prowadzenie działalności gospodarczej” oraz zmiany treści pkt. 4 § 22 z „Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie 3 do 5.” na w/w.