Postacie Radziwia

Jan Klemens
Lekarz i rajca warszawski pochodzący z Radziwia, który został burmistrzem Warszawy. Po dziś dzień można oglądać kamienicę nr 40 zwaną Klemensowską na Starym Mieście w Warszawie. Kamienica ta zjaduje się po stronie Dekerta w pobliżu Wąskiego Dunaju. Klemens z Radziwia żył na przełomie XVI na XVII w.


Jan Marek Róża Lajourdie (1797-1881)
Miłośnik Wisły, przyrody i wielki humanista. Urodził się w 1797 roku w Narbonne w południowej Francji. Studia na kierunku Inżynierii Wodnej ukończył w Paryżu. Po przybyciu do Polski pracował w Warszawie przy budowie bulwarku na Solcu a następnie przy budowie Kanału Augustowskiego. W roku 1836 otrzymał awans na stanowisko konduktora przy budowie mostu łyżwowego łaczącego Płock z Radziwiem - gdzie się osiedlił. W latach 1883 – 1884 w Korespondencie Płockim opublikowano listy opisujące Wisłę, jej wylewy, opis natury i sposoby ochrony. Listy te tworzą dzieło pt: „Regulacja Wisły”. Kochał przyrodę, założył ogród angielski w Radziwiu. Oprócz tego zajmował się malarstwem, któremu poświęcał dużo czasu. Zachowały się dwie akwarele przedstawiające okolice Kanału Augustowskiego. Posiadał warsztaty budowy statków i berlinek. Zmarł 11 listopada 1881 roku. Grób małżonków Lajourdie znajduje się na cmentarzu w Radziwiu.
>> więcej...


Piotr Dzieniakowski (1840-1912)
Proboszcz parafii św. Benedykta w Radziwiu w latach 1887-1912. To właśnie on zdecydował o rozbiórce starego, drewnianego i małego koscioła i budowie murowanej świątyni. W dowód uznania jego zasług odznaczony godnością Honorowego Kanonika Kapituły Warszawskiej. Pozostawił po sobie dwie światynie - w Radziwiu i w Soczewce - oraz wspomnienie księdza oddanego parafii.
Ksiądz Piotr Dzieniakowski zmarł 16 lipca 1912 roku w wieku 72 lat, a grób jego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Radziwiu.
>> więcej...

Aleksander Zalewski (1854-1906)
Urodzony 3 maja 1854 roku w Radziwu. Wybitny przyrodnik - botanik - o uznanej renomie europejskiej. Profesor Uniwersytetu we Lwowie. Pochodził z Radziwia. Posiadał wszechstronne zainteresowania i zdolności. Współcześni wspominali go z wielkim szacunkiem, jako osobę o bogatej osobowości, wrodzonej inteligencji oraz jako człowieka sumiennego, prawego i ambitnego.
>> więcej...

Helena Jawniszko (1866-1935)
Nauczycielka i artystka; w 1921 osiadła w Płocku i pracowała w gimnazjum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, a następnie - jako nauczycielka rysunków - w szkołach powszechnych przy ulicy Rybaki i w szkole nr 5 w Radziwiu. W Radziwiu uczyła aż do przejścia na emeryturę w 1932. Pracując przez wiele lat jako nauczycielka zyskała sobie przyjaźń, przychylność i uznanie swych uczniów.
>> więcej...

Karol Mierzejewski (1879-1942)
Nauczyciel matematyki i fizyki. Urodził się w Radziwiu, ukończył Gimnazjum Guberialne w Płocku i Uniwersytet Warszawski. W 1918 roku został posłem na Sejm RP. Bohaterski obrońca Płocka w czasie wojny z bolszewikami 1920 roku.
Grób Karola Mierzejewskiego znajduje się na cmentarzu w Radziwiu.
>> więcej...

Franciszek Flaczyński (1881-1942)
Ksiądz, urodzony w Radziwiu. Brał udział w układaniu katechizmu diecezjalnego. Dziekan w Mochowie. Od 1929 wice-rektor Seminarium Duchownego i profesora teologii moralnej. Proboszcz w Baranowie na Kurpiach gdzie opisywał zwyczaje kurpiowskie. Trwałe ślady pracy duszpasterskiej zostawił w Szwelicach, Różanie, Baranowie i Skrwilnie. Był autorem wielu książek religijnych i tłumaczeń z niemieckiego i francuskiego. Więziony w obozach w Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau, otruty w komorze gazowej pod Lincem. Przez cały czas słaby fizycznie, ale silny duchem.
>> więcej...

Leon Dorobek (1886-1940)
Wybitny nauczyciel-wychowawca i patriota. Z własnych funduszy zakupił w rodzinnym Cekanowie działkę i pobudował mały domek, gdzie z funduszów społecznych z jego inicjatywy pobudowano trzy baraki na lokum wakacyjne dla dzieci z Płocka - były to pierwsze kolonie. W 1918 roku Magistrat miejski powierzył jemu dyrekcję nowopowstałej szkoły rzemieślniczej. Brał czynny udział w ruchu związkowym nauczycieli. W latach 1938-1939 kierownik szkoły w Radziwiu. Aresztowany w styczniu 1940 roku i stracony w lasach łąckich. Po wojnie ekshumowane zwłoki pochowano na cmentarzu w Radziwiu.
>> więcej...

Wawrzyniec Szymczakowski (1886-1953)
Wieloletni organista parafii pw. św. Benedykta. Pracował w Radziwiu od 1927 roku do śmierci 1953 roku. Choć pochodził z Zagroby, to w Radziwiu osiadł na stałe. Był wielkim miłośnikiem kościelnego śpiewu chóralnego. Przez większy okres swojej pracy prowadził w Radziwiu chór parafialny. Osiągnięcie i utrzymanie bardzo wysokiego poziomu wykonawczego było wynikiem ciężkiej pracy całego chóru. Próby odbywały się pięć razy w tygodniu: poszczególne głosy przez cztery dni a piątego dnia próba ogólna. Lata czterdzieste i wczesne pięćdziesiąte to lata największego rozkwitu chóru. Bywało, że śpiewało w nim 100 osób.
>> więcej...

Stanisław Nowak (1895-1942)

Ksiądz diecezji płockiej. Urodzony 4 listopada w Radziwiu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1921 roku. Od 1930 roku proboszcz w Dulsku. Kapelan Wojska Polskiego w 1939 roku. Wydany gestapo. Więziony w klasztorze w Oborach, więzień obozów koncentracyjnych w Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau. Zamordowany w komorze gazowej a ciało spalono w krematorium.
>> więcej...

Eugeniusz Gessek (1901-1940)

Absolwent CIWE, ppor. rez. WP. Przed wojną kierownik szkoły podstawowej nr 1. Działacz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Pracował w komitecie redakcyjnym płockiego miesięcznika „Pokłosie Szkolne”. Był Członkiem Zarządu Oddziału Związku Strzeleckiego miasta Płocka, prezesem i komendantem Związku Peowiaków w Radziwiu. W czasie okupacji hitlerowskiej organizator i dowódca SZP w Płocku, skupiającą przede wszystkim inteligencję, byłych legionistów i peowiaków. W grudniu 1939 roku został aresztowany przez gestapo, w marcu 1940 roku rozstrzelany z grupą patriotów w lasach łąckich. Ekshumowany w 1945 roku i pochowany na cmentarzu katolickim w Płocku.
>> więcej...

Jerzy Graczyk (1911-1943)

Urodził się w 1911. Pracę w Elektrowni Miejskiej w Radziwiu rozpoczął w 1934 roku, po zakończeniu służby wojskowej. Po mobilizacji w 1939 roku pracował w zakładach lotniczych pod Warszawą. Po zakończeniu działań wojennych znalazł się w stalagu, a następnie wrócił do pracy w elektrowni w Radziwiu, gdzie z innymi założył komórkę ZWZ – później AK. Aresztowany 6 marca 1943 roku przez gestapo w domu przy ul. Kolejowej w Radziwiu. Podczas przesłuchania - gdzie był bity i torturowany – wyskoczył przez okno z drugiego piętra budynku gestapo.
>> więcej...


Aleksander Strużyński (1914-1991)
Proboszcz parafii radziwskiej w latach 1945-1991.Podczas swego probostwa dał się poznać jako kapłan gorliwy i skromny. Jego talent organizatorski i budowniczy pozwolił odbudować i wyposażyć kościół, zbudować plebanię, wikariat, dom parafialny, kaplicę przy stacji PKP w Łącku oraz kościół filialny w Sędeniu. Oprócz tych wielkich dzieł cały czas dbał o świątynię i jej otoczenie oraz o cmentarz. Ks. Aleksander Strużyński uczył nas wszystkich wiary i wolności, pracy dla kościoła i innych, dbania o historię. To on odkrył na nowo Jana Marka Lajourdie, zbierając materiały o nim i nawiązując kontakt z rodziną.
>> więcej...

Franciszek Dorobek (1922-1981)
Urodził się 26 lutego 1922 roku w Radziwiu. W czasie wojny, po kampani wrześniowej pracował w drukarni płockiej. W 1950 roku ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie i podjął pracę w Państwowej Centrali Drzewnej „Paged” w Krakowie. Od stycznia 1951 roku pracował jako nauczyciel w Technikum Finansowym i w Zasadniczej Szkole Odzieżowej CZSP w Płocku gdzie był dyrektorem. W latach 1961-69 był zastępcą Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. Od 1 września 1969 roku był dyrektorem Płockiej Drukarni Akcydensowej, a od 1976 do chwili śmierci - dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Płocku. Od 1946 r. do chwili śmierci był członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, w którym pełnił liczne funkcje.
>> więcej...

Jadwiga i Sylwester Śliwińscy
Małżeństwo nauczycielskie, związane z Radziwiem do końca swych dni. Pracowali w Szkole Podstawowej nr 5 już przed wojną. Po wyzwoleniu organizowali szkołę w Radziwiu. Owocem ich pracy jest wielu wychowanków i nowy budynek szkoły - Szkoły Tysiąclecia im. Władysława Broniewskiego.
Grób państwa Śliwińskich znajduje się na cmentarzu radziwskim.
>> więcej...

Teofil Chyba
Porucznik Wojska Polskiego. Ukończył „Małachowiankę” a następnie Szkołę Podchorążych Inżynierii oraz Wychowania Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. Jako oficer uzbrojenia wizytował zakłady produkcyjnie Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1939 roku internowany w Rumunii. Po ucieczce z internowania prze Jugosławię dotarł do Francji. W lipcu 1940 roku podczas próby przedostania się do Anglii dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w trzech oflagach na terenie III Rzeszy. W czerwcu 1945 roku wrócił do Polski.
>> więcej...

Zygmunt Stanisław Chyba
Funkcjonariusz Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, zastępca komendanta posterunku Goleszyn (pow. Sierpc). Jeniec obozu w Ostaszkowie. Zamordowany przez NKWD w lasach koło Miednoje.
>> więcej...

Stanisław Żurek (1926-1996)
Lekarz, artysta plastyk, autor fraszek, satyr i humoresek zebranych w tomie „Zadry piątej klepki (1991) ”. Twórca grafik, płaskorzeźb, obrazów olejnych, oryginalnych ram, luster i mebli. Jego ulubionym tworzywem było drewno, w którym wykonywał tzw. wypalanki i intarsje. Członek grup i stowarzyszeń artystów malarzy, brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. W twórczości posługiwał się metaforą, ciepłą ironią, humorem.
>> więcej...

Kazimierz Żurek (1918-1941)
Podchorąży Wojska Polskiego - marynarz. Urodzony 18 listopada 1918 roku w Radziwiu. W 1938 roku ukończył Gimnazjum Państwowe im. Króla Władysława Jagiełły. Należał do grona najlepszych płockich lekkoatletów. Zginął 24 maja 1940 roku na angielskim pancerniku "Hood", który zatonął w wyniku działań wojennych.
>> więcej...