Aleksander Strużyński (1914-1991)

Urodził się 25 grudnia 1914 roku w Grabinie parafii Chrostkowo, w rodzinie chłopskiej. W Chrostkowie uczęszczał do szkoły powszechnej, którą ukończył w 1929 roku. Naukę kontynuował w Płocku w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Maturę tamże złożył w 1934 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Podczas studiów dał się poznać jako aktywny student, biorący czynny udział w życiu seminaryjnym. W kwietniu 1939 roku otrzymał święcenia diakonatu. Wybuch wojny zastał go podczas dyżuru w seminarium. Po zajęciu seminarium przez wojska niemieckie powrócił do rodzinnego domu, aby tam uczyć się i przygotowywać do ostatnich egzaminów. Święcenia kapłańskie otrzymał w kościele parafialnym w Słupnie z rąk biskupa Leona Wetmańskiego w 1940 roku. Pierwszą placówką był Unierzyż, dokąd ks. Aleksander dotarł na rowerze. Tam pracował jako wikariusz do 15 kwietnia 1944 roku. Kolejna parafią było Strzegowo. W lutym 1945 roku został mianowany wikariuszem w Trębkach. Jednak tam nie dotarł. W drodze do Trębek, ks. Strużyński zatrzymał się w Płocku, gdzie 7 lutego otrzymał nominację do „spełniania wszystkich czynności duszpasterskich w parafii Radziwie”. Tu zastał parafię ze spalona świątynią, bez dachu i dzwonów, z uszkodzoną wieżą. Początkowo zamieszkał u organisty. Stanął przed wyzwaniem odbudowy świątyni oraz pracy duszpasterskiej i katechetycznej w nowych warunkach. Pełen entuzjazmu szybko zabrał się do organizowania prac przy kościele św. Benedykta. Wymagał nie tylko od parafian czy pracowników ale przede wszystkim od siebie. W grudniu 1949 roku zdał egzamin konkursowy i otrzymał nominację na probostwo w parafii św. Benedykta w Radziwiu. Zaangażowanie i skuteczność w działaniu zostały docenione przez bp Tadeusza Zakrzewskiego. 7 października 1961 roku ks. Aleksander Strużyński został mianowany honorowym kanonikiem Kapituły Pułtuskiej. Od września 1964 roku pełnił funkcję wicedziekana dekanatu płockiego. W styczniu 1966 roku otrzymał szambelanię honorową Jego Świątobliwości Ojca Świętego Pawła VI. Odznaczenie to było docenieniem jego gorliwej pracy duszpasterskiej, wysiłku i poświęcenia parafii. Od 1966 roku był członkiem Diecezjalnej Komisji Finansowej, a w 1968 roku został powołany na urząd proboszcza konsultora. W 1981 roku przeżył powódź jaka nawiedziła Radziwie. Był w Radziwu przez cały czas i nie zgodził się na ewakuację. W tym trudnym czasie – czasie powodzi i stanu wojennego - służył parafianom pomocą . Okazał wiele hartu ducha, silnej woli, a nawet nieustępliwości. 22 czerwca1991 roku zmarł proboszcz parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu – ks. Aleksander Strużyński. Podczas swego probostwa dał się poznać jako kapłan gorliwy i skromny. Jego talent organizatorski i budowniczy pozwolił odbudować i wyposażyć kościół, zbudować plebanię, wikariat, dom parafialny, kaplicę przy stacji PKP w Łącku oraz kościół filialny w Sendeniu. Oprócz tych wielkich dzieł cały czas dbał o świątynię i jej otoczenie oraz o cmentarz. Ks. Aleksander Strużyński uczył nas wszystkich wiary i wolności, pracy dla kościoła i innych, dbania o historię. To on odkrył na nowo Jana Marka Lajourdie, zbierając materiały o nim i nawiązując kontakt z rodziną.

oprac. Piotr Statkiewicz