Deklaracja programowa


Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Radziwia” jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Radziwia,
2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
3. budzenie zainteresowania historią Radziwia, pomnikami kultury, sztuką ludową oraz wynikami badań archeologicznych i geologicznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
2. zbieranie, utrwalanie i popularyzowanie materiałów informujących o przeszłości, teraźniejszości i perspektywach rozwoju Radziwia;
3. prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i integracyjnej (urządzanie wystaw i konkursów);
4. wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców Radziwia;
5. wspieranie działań na rzecz rozwoju dzielnicy;
6. prowadzenie archiwum materiałów dotyczących Radziwia;
7. nawiązywanie kontaktów i współpracy z władzami, organizacjami społecznymi, towarzystwami naukowymi, regionalnymi, instytucjami i osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
8. ochronę przyrody i krajobrazu;
9. pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych;
10. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
11. prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy na rzecz systemów stypendialnych;
12. promocje zdrowia i zdrowego stylu życia;
13. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
14. prowadzenie działalności wydawniczej;
15. wspieranie uczestnictwa mieszkańców Radziwia w Unii Europejskiej;
16. popularyzację rolnictwa proekologicznego;
17. inicjowanie innych poczynań mających służyć urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia;

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia miało miejsce 28 czerwca 2001 roku, a zarejestrowane zostało 18 września tego roku, w Sądzie Rejonowym w Warszawie.